MASTER DATA MANAGEMENT

Eftersom de flesta företag och organisationer idag publicerar sin data i olika kanaler lönar det sig att hantera data centralt, på ett enda ställe. Du säkerställer att det är rätt information på alla ställen och minskar kostnaderna för att hantera den. Genom att arbeta med Master Data Management kan kvalitet, säkerhet, tillgänglighet, delbarhet styras och då blir också kundens eller användarens upplevelse bättre.

Master Data Management (MDM) innebär bland annat att ha en strategi för att digitalt hantera din produktinformation, kundinformation, information om leverantörer, persondata eller annan information som är affärskritisk för ditt företag.

MDM handlar om att ha en Single Source of Truth eller ett Golden Record, det vill säga att masterdata finns och hanteras på ett enda ställe och fungerar som källa för alla andra system och utgående kanaler. Att centralisera din data ger dig kontroll och skapar en plattform som du kan organisera, berika och synkronisera över systemlandskapet. Den strategiska hanteringen av masterdata ökar datakvaliteten och eliminerar kostsam ineffektivitet orsakad av datasilos.

Att koppla information, personer och processer från en central källa på ett sätt som driver din verksamhet framåt är vad MDM handlar om!

What is Master Data Management? And why you need it: White Paper from Stibo Systems på Engelska (2,7 MB)

The complete A-Z of Master Data Management: Get the eBook from Stibo Systems på Engelska (2,5 MB)

 

 

MDM-system

De större multidomän MDM-systemen, såsom Stibo Systems STEP, hanterar all sorts masterdata och relationerna dem emellan, till exempel produkter och artiklar, bilder och filer, kunder och leverantörer, platsdata, digitala och tryckta kataloger och klassifikationer. MDM systemen har stort fokus på datakvalitet, versionshantering, analys och mätbarhet samt funktionalitet för effektiv administration, workflowhantering och automatisering.

Multidomain Master Data Management: Data Sheet from Stibo Systems (0,3 MB)

The STEP platform: Get the Brochure from Stibo Systems (11,6 MB) 

PIM & Product MDM med Stibo Systems STEP

Behovet av Product Master Data Management (PMDM / PIM) är direkt relaterat till behovet av kvalitetssäkrat och tillgängligt produktdata. Effektiv hantering och delning av all information relaterat till produkter kan vara avgörande för att nå uppsatta affärsmål. Produktdata involverar otaliga attribut, relationer och uppgifter som oftast finns utspridda i en mängd olika system, applikationer och databaser. Kvaliteten, säkerheten, mängden och tillgängligheten av produktdata kan vara nyckeln till ett företags framgång.   

Overview PIM Product Information Management Solution: Product MDM system landscape flows and integrations 

Införandet av Product MDM / PIM är en strategi för att samla in, hantera och dela produktinformation över hela värdekedjan. Product MDM / PIM tillhandahåller en centraliserad, slutgiltig lösning för att organisera, kategorisera, lokalisera, synkronisera och berika produktdata.  

Product MDM / PIM med Stibo Systems STEP ger organisationer möjlighet att accelerera verksamheten och öka intäkter genom att göra det möjligt för dem att:

• Identifiera, länka och lagra data från olika källor

• Integrera och synkronisera produktdata

• Hantera och kontrollera data med workflows, affärsregler och användarbaserade accessrättigheter

• Skapa en enda ”source of truth”

• Optimera kvalitet, tillgång, relevans och mängden av data för att ombesörja kundengagemang

• Optimera arbetet med product content management med DAM, ML och deduplicering

• Compliance med olika industristandarder över nationsgränser, system och marknader

• Dela, syndikera/distribuera eller registrera data till olika partners och kanaler

• ”Publish&Print” integration

Sist men inte minst så är PMDM / PIM med Stibo Systems STEP en möjlighet att utveckla och effektivisera samarbetet med leverantörer, återförsäljare och andra partners. Uppdaterad, tillgänglig information av hög kvalitet förbättrar inte bara relationen och förenklar samarbetet med dem utan skapar även överlägsna kundupplevelse!

Film om Product MDM från Stibo Systems

 

PMDM for Retail - En PIM-Accelerator!

Detaljhandeln fortsätter att förändras i en aldrig tidigare skådad takt och som handlare måste man hänga med och utvecklas för att överleva och konkurrera. Man behöver ett snabbt tillvägagångssätt för att registrera, behandla och få ut rätt data i olika kanaler, för att snabbt kunna utöka produktsortiment och leverera engagerande, personliga omnikanal-upplevelser. Stibo Systems Product MDM for Retail är en lösning som är skräddarsydd för att hantera detta. PMDM for Retail har ett intuitivt webbaserat användargränssnitt för att underlätta onboarding av produkter och samtidigt bibehålla detaljhandelns datastandarder. Den innehåller också en koppling till en molnbaserad Product Data Syndication (PDS) -lösning för att påskynda datainsamling från flera leverantörer, kanaler, plattformar och leverantörer av innehållstjänster.

Lösningen är byggd på Stibo Systems branschledande PIM- och MDM-plattform STEP, med intuitiva, förkonfigurerade detaljhandelspecifika moduler, arbetsflöden, affärsregler, instrumentpaneler, datamodeller och användargränssnitt.  

I samarbete med Stibo Systems kan vi på Sigma med vår PIM-accelerator erbjuda en skräddarsydd lösning för att snabbt och kostnadseffektivt få upp ett  Product MDM / PIM-system. Vi har tittat på tidigare kunders behov, marknadens läge, användares beteende, och inköpares krav m.m. och har satt ihop ett attraktivt paket där vi kan garantera en fullt fungerande, anpassad och värdefull lösning till ett fast pris och med fördefinierad projektplan.  

Erbjudandet inkluderar förutom projektledning, test- och produktionsmiljö, workshops, dokumentering och go live support också konfigurering av:

• Ready-to-go datamodell, klassificeringar och hierarkier baserade på ledande branschstandarder för att säkerställa korrekt och effektiv kategorisering

• Fördefinierade och anpassade attribut och grupper

• Inbyggda workflows för skapande och berikning av innehåll, baserat på en ”embedded workflow engine”

• Intuitivt användargränssnitt för att öka produktiviteten för inköpare, merchandising, datakvalitetssäkring, marknadsföring, bildbehandling och lager

• Rollbaserade ”data user access” och ”data ownership” ·     

• Språkstöd för Engelska plus ytterligare ett lokalt språk

• Business rules engine för att stödja datakvalitetsarbete

• Fördefinierade referenser för att hantera standard use cases

• Konfigurerbar modul för att arbeta med datakvalitet

• ERP-integration för att optimera affärsprocesser ·     

• Digitala produktkataloger för att ge samarbetspartners en fördel 

 

Product Data Syndication

För import och integration av leverantörens produktdata erbjuder vi ett molnbaserat gränssnitt i form av en Product Data Syndication. PDS gör det möjligt för leverantörer att kartlägga, transformera och syndikera data för sina produkter till detaljhandel och e-handelskanaler, mappade mot återförsäljarens datamodell. Detta innebär effektiva arbetsflöden för återförsäljare och leverantörer att granska och ge snabb feedback.  

Film om Stibo Systems PMDM for Retail

PIM Acceleratorn - För vem?

• Ni har ett behov av att snabbt få upp en PIM-lösning till en rimlig kostnad, för att senare kunna anpassa och bygga efter behov och vill ha en lösning som är skalbar, såväl funktionellt som avseende volym.

• Ni önskar handla upp det kanske bästa PIM-systemet på marknaden men inser också att ni i framtiden vill att samma system behöver kunna hantera andra datadomäner såsom kundmasterdata och leverantörsmasterdata.

• Ni vill kunna se när ni kan räkna hem investeringen av ett nytt PIM system genom att veta hur mycket det kommer kosta er och när ni kan börja använda det i praktiken.

• Ni är verksamma inom detaljhandeln och inser att för att verkligen kunna konkurrera idag så räcker det inte bara med en e-handelsplattform utan ni måste också låta ert data börja jobba för er.

• Ni har som en del av er MDM-strategi bestämt er för att köpa in ett MDM-system och ser att PIM-Acceleratorn skulle vara en ypperlig MVP (Minimal Viable Product) för att snabbt få upp en fungerande lösning som ni kan anpassa vidare utifrån era unika behov.

• Ni vill kickstarta ert Stibo STEP projekt och inser att detta är den perfekta ”ramp up” lösningen – fas 1 för ert MDM projekt.

• Ni känner igen ett bra erbjudande när ni ser det!

Läs mer om det exklusiva erbjudandet -
The PIM Accelerator här!

MDM, Strategi & process

Det har alltid varit en utmaning att hantera affärskritisk data. Men eftersom kanalerna som data idag presenteras i har blivit fler, har behovet av kontrollerad hantering blivit större och mer efterfrågat. Med hjälp av vår MDM Maturity Asessment får ni en visuell översikt över era styrkor och svagheter i nuläget och kan sätta upp en vision för vilken nivå ni vill uppnå. 

Gå direkt till MDM Maturity Assessment.

Läs mer om vår MDM Maturity Assessment.

MDM-system, Implementeringsprojekt och processen

Implementeringsprojekt har en mycket bättre chans att lyckas om du har:

 • En MVP-strategi. Vi har under årens lopp funnit att det bästa och snabbaste sättet för våra kunder att få ut värde av implementeringen av ett nytt system är att definiera en Minimal Viable Product (MVP) och fortsätta ha en MVP-strategi under hela implementeringen.
 • Stöd från ledningen i form av ett projekt som prioriterar och har öronmärkta resurser.
 • Ett tvärfunktionellt team. Förutom en styrningsmodell finns det normalt också ett behov av ett organisatoriskt förändringsprojekt och förändringsledning. Det nya systemet kommer att kräva förändrade arbetssätt, nya affärsprocesser, nya roller och ansvar för organisationen och vi rekommenderar därför att ansvariga (tex en Master Data Manager) utnämns så tidigt som möjligt för att leda och bygga det nya masterdatateamet / divisionen, ta ägande över de nya processerna samt driva implementeringsprojektet.

Sigmas implementeringsmetoder är baserade på många års erfarenhet av implementeringsprojekt med flera datadomäner.i olika branscher Vi tror att för att skapa bästa möjliga lösning för våra kunder måste vi först förstå, och tillsammans definiera, relevanta affärsprocesser. Detta görs under den förberedande fasen, THINK-fasen, före den faktiska implementeringen.

Best practice för implementering MDM-system

 • Var redo att starta projektet så fort som möjligt med kontrakt/SOW på plats, resurser ombord och krav tillgängliga.
 • Kom överens om projektmetoden (t.ex. vattenfall, agile, hybrid, interna processer) med alla parter. Välj inte en metod som du inte känner till. Till exempel, även om ett agilt iterativt tillvägagångssätt rekommenderas, kommer det att vara utmanande om processen inte förstås helt av alla inblandade eller inte matchar med intern projektövervakning.
 • Definiera dina strategier så snart som möjligt, till exempel hantering av organisationsförändring, kommunikation, datamigrering, systemintegration och teststrategier.
 • Inledande workshopar om övergripande krav bör helst täcka hela projektomfånget, inte bara för den första fasen/MVP.
 • Om du använder en agil metod, skriv inte någon User Story som kommer att kräva mer utvecklingsinsatser än vad som kan rymmas inom en enstaka sprint.
 • Bygg in löpande och genomgående kunskapsöverföring i projektet så att dina interna administrations- och supportanvändare, samt verksamhetsanvändare kan underhålla systemet så snart som möjligt efter go-live.

Data Quality Management, Process för hantering av datakvalitet

Data Quality Management handlar om att säkerställa att data är av högsta möjliga kvalitet. Vi följer ett beprövat koncept, från dataanalys till att gå på djupet av varför kvalitetsbrister finns. Sedan coachar vi er till tydliga aktiviteter för att eliminera avvikelserna. 

För många företag baserar affärsbeslut på direkt felaktiga skäl. Orsakerna är många, men ofta handlar det om korrupt data. Informationen ändras utan kontroll, den mänskliga faktorn får ändra data utan en tydlig process eller så saknas kvalitetssäkrade system. Vi utför denna analys genom Data Quality by Sigma - vår väl beprövade process för att identifiera och eliminera problem med datakvaliteten i en organisation. Den innefattar några tydliga steg genom dataanalys och modellering, samt identifiering av affärsregler, vilka vi sedan anpassar till verkligheten. Sedan identifierar vi grundorsakerna till de avvikelser vi finner och slutligen presenterar vi förslag på hur vi kan eliminera dem.

Data Quality by Sigma

Processen består av flera steg i olika stadier:
 • Mätning av datakvalitetens mognad
 • Dataflöde och processanalys
 • Dataklassificering och inventering
 • Identifiera affärsregler - hur ska data se ut?
 • Datakvalitetsmätningar - hur ser det ut?
 • Vilka avvikelser är viktigast att hantera?
 • Root Cause Analys - vi finner orsaken till avvikelsen
 • Förslag till förbättring
 • Uppföljning

Genom processen måste det också finnas ett ledningsspår med en tydlig beslutsstruktur.

Sigma MDM

Oavsett om du är nyfiken på MDM, letar efter en partner med expertis inom datahantering, för att analysera eller ge dig råd om din digitala resa eller rådfråga dig i ett MDM-projekt - att arbeta med oss betyder att du kan förvänta dig en bättre morgondag!

 

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor om oss eller om vad vi gör. Vi ser fram emot att höras!